CONNECT - Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1       Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het geven van natuurgeneeskundige behandelingen.

1.2       Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon V. Drieënhuizen, geboren op 13 september 1978, h.o.d.n. Praktijk Connect Heeze, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder KvK nummer 67623735, die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud, de nakoming en de afwikkeling van alle tussen de opdrachtgever en Praktijk Connect Heeze gesloten overeenkomsten.

2.2       Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3       Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zijn.

Artikel 3: Behandelingsafspraak

3.1       Afspraken dienen persoonlijk, telefonisch of per mail te worden gemaakt, onder vermelding van NAW gegevens en telefoonnummer.

3.2        Bij overmacht of ziekte dient opdrachtgever de afspraak 24 uur  voor aanvang te annuleren.

3.3       Praktijk Connect Heeze behoudt zich te allen tijde de mogelijkheid voor een gemaakte afspraak te annuleren en behandeling aan opdrachtgever te weigeren. Hiervoor is geen opgave van reden noodzakelijk.

3.4       Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip. Te laat gekomen tijd wordt in mindering gebracht op de tijd van de behandeling.

Artikel 4: Tarieven en Betaling

4.1       Tenzij anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s. De prijs van de behandeling staat vast en is niet onderhandelbaar. De prijslijst is in de praktijkruimte aanwezig.

4.2       Alle behandelingen dienen direct na afloop van de behandeling contant te worden betaald, tenzij dit anders, uitdrukkelijk schriftelijk, is overeengekomen.

4.3      Behandelingen zijn voor de opdrachtgever mogelijk (gedeeltelijk) declarabel bij zijn ziektekostenverzekeraar. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar en (aanvullende) verzekering van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient zelf de behandelingskosten te betalen, alvorens deze te declareren bij de zorgverzekeraar.

Artikel 5: Ziekte en overmacht

5.1       Indien opdrachtnemer door ziekte of overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang (partieel) te ontbinden cq de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot een nader tussen partijen overeen te komen datum en tijdstip.

5.2       Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding voor het feit dat opdrachtnemer op krachtens deze overeenkomst afgesproken tijdstip verhinderd is als gevolg van ziekte of overmacht.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1       Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na het behandelen. Opdrachtgever maakt uit vrije wil en op eigen risico gebruik van de diensten van Praktijk Connect Heeze.

6.2       Opdrachtgever verklaart dat zij voorafgaand aan de behandeling bekend is met het feit dat opdrachtnemer niet medisch geschoold is en derhalve geen medische behandelingen geeft. Alle behandelingen zijn natuurgeneeskundige behandelingen. Bij medische klachten/specifiek medicijngebruik dient opdrachtgever met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het melden van belangrijke informatie betreffende zijn/haar gezondheid, dan wel toestand (bv. zwangerschap).

6.3       Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.

6.4       Op de overeenkomsten tussen praktijk Connect Heeze en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

6.5       Indien er geen behandelovereenkomst tussen opdrachtgever en praktijk Connect is getekend, zijn automatische deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 7: Privacy

7.1       Alle persoonlijke en eventuele medische informatie van de opdrachtgever worden zonder diens schriftelijke toestemming nimmer verstrekt aan derden.

7.2Indien opdrachtgever dit wenst kan informatie betreffende de behandelingen rechtstreeks worden doorgegeven aan huisarts en/of medisch specialist. Informatie die valt onder uw (medisch) dossier worden echter enkel na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtgever verstrekt. Inhoudelijke informatie kan te allen tijde schriftelijk aan opdrachtgever worden verstrekt.

Opdrachtgever verklaart bij het maken van een behandelafspraak, dan wel ondergaan van een behandeling in te stemmen met de Algemene Voorwaarden zoals deze hier zijn opgesteld.